Obchodní podmínky WallMuralia.cz

§ 1 Obecné informace

1. Obchod WallMuralia.cz provozuje firma Český tisk s.r.o., Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DIČ (DPH): CZ17658187, IČ: 17658187, Spisová značka: C 90758/KSOS Krajský soud v Ostravědále jen Prodávající.
2. Tento řád stanoví podmínky používání webu. Uživatel webu je povinen se seznámit s obsahem provozního řádu a nákupem jej schvaluje.
3. Všechny vztahy vyplývající ze smlouvy mezi WallMuralia.com a zákazníky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami. Odchylky jsou projednávány pouze v případě, že byly dříve potvrzeny mezi prodávajícím a zákazníkem v písemné formě nebo jsou stanoveny v těchto obchodních podmínkách.
4. Zákazník se při podání objednávky zavazuje poskytnout úplné a pravdivé osobní údaje. V případě poskytnutí nepravdivých údajů nese zákazník odpovědnost za škody vzniklé v důsledku této skutečnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy

1. Obrazy prezentované WallMuralia.com na internetu nebo v jiných mediích a také všechny jiné výrobky nejsou obchodní nabídkou ve smyslu čl. 534 občanského zákoníku, ale pouze pobídkou klienta ke koupi. Nabídky ke koupi mohou být předloženy prostřednictvím internetových stránek WallMuralia.com v podobě on-line formulářů nebo písemně na e-mailovou adresu.
2. Podání objednávky v internetovém obchodě je jednoznačné s vyjádřením úmyslu uzavřít kupní smlouvu za podmínek stanovených v tomto řádu a v objednávce.
3. Podáním objednávky se zákazník zavazuje zohlednit celkovou cenu zakázky. Všechny ceny na webu jsou ceny včetně DPH (21 % DPH) a nezahrnují náklady na zaslání.
4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout splnění služby a plnění objednávky, pokud bude obsah výrobku v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo principy společenského soužití. Obchod si rovněž vyhrazuje možnost provádět změny cen zboží v nabídce, jakož i změny výše nákladů na dodání objednaného zboží.

§ 3 Platby

1. Platbu za objednávky lze provést:
– platbou předem tradičním převodem, prostřednictvím PayPal,
– klasickým bankovním převodem na číslo účtu: 123-9077830257/0100
– v hotovosti prostřednictvím zásilky na dobírku.
2. Prodávající si vyhrazuje právo schválit nebo zamítnout schválení určitých platebních způsobů.

Upozorňujeme, že výše platby na dobírku by neměla přesáhnout 3 540 Kč. Objednávky nad tuto částku musí být uhrazeny v plné výši před zahájením procesu plnění.

§ 4 Dodávky

1. Produkty jsou zasílány z Polska.
2. Objednané výrobky jsou odesílány prostřednictvím kurýrní firmy nebo vyzvednuty osobně v zákaznickém servisu, a to po předchozí dohodě.
3. Za počátek lhůty realizace objednávky se považuje odeslání e-mailové zprávy s potvrzením o přijetí objednávky k realizaci. Dochází k tomu po obdržení úplných informací o objednávce.
4. Doba realizace objednávky výrobků nabízených na webu WallMuralia.com činí 3 pracovní dny.
5. Náklady na doručení jsou vypočteny pro každou objednávku zvlášť a jsou uvedeny v konfigurátoru.

§ 5 Škody vzniklé během přepravy

1. Kupující by měl zkontrolovat stav zásilky v okamžiku jejího převzetí od kurýra. Pokud zjistíte, že je obsah poškozený nebo jsou viditelné stopy otevření, nepotvrzujte převzetí zásilky a požádejte kurýra o sepsání protokolu o poškození.
2. Zákazník je povinen co nejdříve informovat obchod o pokusu o doručení poškozené zásilky.

§ 6 Omezení odpovědnosti

1. Prodávající nenese odpovědnost za absenci nepřetržitého přístupu k e-shopu a rychlost fungování systému, jakož i za technické a elektronické chyby vzniklé v průběhu podávání zakázky, jsou-li příčinou jejich vzniku faktory, na které nemá obchod vliv.

§ 7 Právo na odstoupení od podmínek smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

§ 8 Reklamace

1. Prodávající poskytuje 12 měsíční záruku na nabízené výrobky. Tato lhůta platí od dne dodání výrobku zákazníkovi.
2. Prodávající dodává návod k montáži výrobku. Nedodržení pokynů obsažených v návodu vylučuje možnost reklamace výrobku.
3. Kupující je povinen ihned po zjištění nesouladu služby se smlouvou nahlásit písemnou reklamaci na e-mailovou adresu: info@wallmuralia.cz
4. Podkladem pro reklamaci nemohou být drobné odchylky dodávaného výrobku od nabízeného na internetové stránce. Za nepodstatné odchylky se považují drobné barevné rozdíly, mírné rozdíly ve formátu, typu a kvalitě podkladu. Těmto odchylkám se nejde vyhnout během procesu výroby, a barevné rozdíly mohou být způsobeny nastavením monitoru uživatele. Předmětem reklamace nemohou být také způsob rozdělení materiálu, pokud kupující nenavrhl atypické rozdělení při podání objednávky.
5. Prodávající je povinen projednat reklamaci v průběhu 14 dnů od dne jejího oznámení.
6. V případě, že dodané zboží bude shledáno jako nesouladné se smlouvou, tzn. má vadu, která snižuje jeho hodnotu nebo užitkové vlastnosti, nebo bylo zboží vydáno v neúplném stavu, má kupující právo požadovat uvedení výrobku do stavu v souladu se smlouvou, a to prostřednictvím bezplatné opravy, výměny výrobku za nový anebo v případě neexistence takové možnosti – vrácení zaplacené částky za objednávku.
7. Prodávající má právo požadovat od zákazníka vrácení vadného zboží.
8. Předmětem reklamace může být pouze a výhradně zboží ve stavu, ve kterém bylo dodáno. V případě zjištění technických vad fototapety po jejím nalepení reklamace nebude uznána.
9. Škody vzniklé v důsledku nesprávných nebo nesouladných se smlouvou kroků nejsou podkladem pro uplatnění nároků vůči prodávajícímu.

§ 9 Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání nároků

1. Prodávající informuje o možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání reklamací. Jejich použití je dobrovolné a může k němu dojít pouze tehdy, když s tím obě strany sporu souhlasí.

- Spotřebitel může požádat o zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z uzavřené Kupní smlouvy u Obchodní inspekce v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů 2001 č. 4, položka 25, ve znění pozdějších předpisů).
- Spotřebitel může rovněž požádat, aby spor ohledně uzavřené Kupní smlouvy řešil stálý rozhodčí soud při příslušném vojvodském inspektorátu Obchodní inspekce v souladu s čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů 2001 č. 4, položka 25, ve znění pozdějších předpisů).
- Evropská komise také poskytuje platformu pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli (platforma ODR). Je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Podrobné informace o řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti spotřebitele využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností, uplatňování reklamací a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídle a na webových stránkách vojvodských inspektorátů živnostenského podnikání.

§ 10 Odstoupení od podmínek smlouvy ze strany prodávajícího

1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od podmínek smlouvy bez možnosti nároku na náhradu škody ze strany zákazníka ve lhůtě do 7 dnů od jejího uzavření v případě, že se vyskytly okolnosti nezávislé na vůli prodávajícího, které nebylo možné předpokládat. Podkladem pro odstoupení ve stanovené lhůtě je také zásah do struktury obchodu třetími osobami, čehož důsledkem došlo ke změnám funkčnosti, parametrů servisu a mechanismu podávání objednávek a ceny.

§ 11 Zásady ochrany soukromí a ochrana osobních údajů

1. Správcem databáze osobních údajů poskytovaných Zákazníky obchodu v souvislosti s objednávkami je Prodávající.

Osobní údaje se používají pro účely plnění Kupních smluv, a proto mohou být poskytnuty obchodním partnerům, subjektům zodpovědným za provádění finančních transakcí a dodávky objednaných výrobků. Zákazníci mají právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu. Údaje se poskytují dobrovolně.

2. Zákazníci mají možnost:

– ověřit nebo opravit údaje zasláním e-mailové zprávy na adresu info@wallmuralia.cz

– požádat o převod, opravu, omezení zpracování údajů a výmaz údajů. V každém případě kontaktujte Prodávajícího prostřednictvím e-mailu: info@wallmuralia.cz

3. Zákazníci, kteří se přihlásili k odběru Newsletteru, mají možnost:

– ověřit nebo opravit údaje zasláním e-mailové zprávy na adresu info@wallmuralia.cz,

– automaticky se odhlásit z odběru Newsletteru kliknutím na odkaz v zápatí zaslané zprávy.

§ 12 Závěrečná ustanovení

1. Záležitostí, které nejsou upraveny tímto Provozním řádem, se řídí ustanoveními občanského zákoníku nebo jiných právních předpisů vztahujících se k fungování webových stránek a internetových obchodů.
2. WallMuralia.cz si vyhrazuje právo na zavedení změn v tomto Provozním řádu.

§ 13  Recenze produktu

I. Recenze, kterou zveřejňujete v našem obchodě, musí být o zakoupeném produktu. Můžete popsat jeho nevýhody, výhody, funkčnost a zkušenosti spojené s používáním produktu.
II. Vaše komentáře by se měly týkat výhradně tématu článku, který komentujete.
III. Můžete napsat jednu recenzi na daný produkt. Další recenze tohoto produktu nebudeme publikovat.
IV. Před zveřejněním recenze se prosím ujistěte, že její obsah je v souladu se zákonem, dobrými mravy a nezasahuje do práv a osobních statků jiných osob.
V. Recenze, komentáře a příspěvky ve diskusi nesmí:
a. hrubě porušovat pravidla správné češtiny;
b. obsahovat vulgarismy;
c. vybízet k násilí nebo nenávisti;
d. propagovat rasismus;
e. urážet někoho;
f. vyjadřovat názory v rozporu s obecně přijímanými společenskými normami;
g. poskytovat informace, které by mohly naznačovat trestný čin, jsou nekalou soutěží, porušují autorská práva nebo průmyslová práva;
h. propagovat produkty a služby naší konkurence;
i. obsahovat odkazy na jiné internetové stránky;
j. obsahovat podrobné osobní údaje: ani vaše, ani poradce, se kterým jste byli v kontaktu.
VI. Jste odpovědní za obsah svých recenzí.
VII. Všechny přidané recenze kontrolujeme. Recenzi byste měli přidat, pokud produkt vlastníte nebo jste s ním přišli do kontaktu (např. vlastní ho někdo z vašich blízkých).
VIII. Pokud moderátor zjistí, že vaše recenze je v rozporu s tímto pravidlem, nebudeme ji publikovat a odstraníme ji nebo upravíme. K takovému kroku dojde zejména, pokud recenze vyvolá naše pochybnosti. O tom vás informujeme e-mailem do 7 dnů od okamžiku, kdy zjistíme nesrovnalosti.
Pokud nesouhlasíte s naším rozhodnutím, odpovězte na náš e-mail do 7 dnů od data jeho doručení. Tato lhůta je konečná, po jejím uplynutí nebudete moci podat stížnost a vaše recenze bude odstraněna nebo nebudeme publikovat. Na vaši stížnost odpovíme do 14 dnů od jejího přijetí. Vaši stížnost můžeme zvážit a recenzi obnovit na stránce nebo ji z systému odstranit.
IX. Když zveřejňujete recenzi, udělujete nám neomezenou časovou licenci k jejímu bezplatnému využívání, šíření, publikování, kopírování, úpravě a distribuci na území Evropské unie. Budeme tedy moci:
a) šířit vaši recenzi (nebo její část), tj. veřejně ji zpřístupnit tak, aby k ní měl kdokoli přístup v libovolném místě a čase;
a1) mít k ní přístup na vybraném místě a v čase;
a2) veřejně ji zobrazovat; a
a3) republikovat;
b) zachovávat a rozmnožovat vaši recenzi (nebo její část) jakoukoliv technikou (tiskovou, reprografickou, digitální, magnetickým záznamem atd.) k vytváření dalších kopií vaší recenze (nebo její části);
c) udělovat sublicence třetím stranám, aby mohly využívat vaši recenzi nebo její část;
d) využívat vaši recenzi (nebo její část) k propagaci a reklamě našeho obchodu.
X. Recenze jsou v obchodě zobrazovány od nejnovějších po nejstarší.
XI. Každý uživatel a osoba využívající službu WALLMURALIA.CZ má možnost zaslat oznámení o obsahu, který je v rozporu se zákonem nebo porušuje Pravidla, zasláním e-mailu na kontaktní adresu: info@wallmuralia.cz. Osoba podávající oznámení by, pokud je to možné, měla poskytnout informace, které umožní WALLMURALIA.CZ ověřit hlášení porušení, vysvětlit důvody, proč osoba podávající oznámení považuje daný obsah za nezákonný nebo v rozporu s Pravidly. Komunikace může probíhat v českém nebo anglickém jazyce.
XII. WALLMURALIA.CZ může rozhodnout o blokaci nebo pozastavení obsahu nebo účtů na základě interních politik a moderačních postupů. Politiky a postupy moderování přijaté WALLMURALIA.CZ popisují způsoby a prostředky identifikace obsahu nebo činností uživatelů, které jsou zkoumány z hlediska porušení Pravidel nebo platných právních předpisů. Hlavním cílem vyvinutých politik a postupů moderování je zajištění bezpečnosti uživatelů a osob využívajících službu WALLMURALIA.CZ a boj proti jakémukoli zneužití.
XIII. Rozhodnutí související s obsahem nebo činnostmi uživatelů jsou posuzována osobami moderujícími WALLMURALIA.CZ, které jsou v souladu s principy moderování obsahu stanovenými v článku 14 DSA ve vztahu k komentářům a recenzím publikovaným v naší službě. Veškerý obsah publikovaný uživateli bude moderován v souladu s platnými právními předpisy a našimi pravidly.
XIV. Uživatel bude informován v případě, že dojde k blokaci nebo pozastavení určitého obsahu nebo účtu, nejpozději v okamžiku, kdy blokace nebo pozastavení nabude účinnosti, formou e-mailové zprávy, s uvedením zablokovaného nebo pozastaveného obsahu nebo účtu a důvodů rozhodnutí s odkazem na důvody rozhodnutí vyplývající z obsahu Pravidel.
XV. Uživatel, který nesouhlasí s rozhodnutím o blokaci nebo pozastavení Inzerátu nebo Účtu, má právo podat stížnost zasláním e-mailu na kontaktní adresu.