Obchodní podmínky WallMuralia.cz

§ 1 Obecné informace

1. Obchod WallMuralia.com provozuje firma Tiskárna piga.cz s.r.o., Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, IČO: 03472230, Spisová značka: C 60194/KSOS Krajský soud v Ostravědále jen Prodávající.
2. Tento řád stanoví podmínky používání webu. Uživatel webu je povinen se seznámit s obsahem provozního řádu a nákupem jej schvaluje.
3. Všechny vztahy vyplývající ze smlouvy mezi WallMuralia.com a zákazníky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami. Odchylky jsou projednávány pouze v případě, že byly dříve potvrzeny mezi prodávajícím a zákazníkem v písemné formě nebo jsou stanoveny v těchto obchodních podmínkách.
4. Zákazník se při podání objednávky zavazuje poskytnout úplné a pravdivé osobní údaje. V případě poskytnutí nepravdivých údajů nese zákazník odpovědnost za škody vzniklé v důsledku této skutečnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy

1. Obrazy prezentované WallMuralia.com na internetu nebo v jiných mediích a také všechny jiné výrobky nejsou obchodní nabídkou ve smyslu čl. 534 občanského zákoníku, ale pouze pobídkou klienta ke koupi. Nabídky ke koupi mohou být předloženy prostřednictvím internetových stránek WallMuralia.com v podobě on-line formulářů nebo písemně na e-mailovou adresu.
2. Podání objednávky v internetovém obchodě je jednoznačné s vyjádřením úmyslu uzavřít kupní smlouvu za podmínek stanovených v tomto řádu a v objednávce.
3. Podáním objednávky se zákazník zavazuje zohlednit celkovou cenu zakázky. Všechny ceny na webu jsou ceny včetně DPH (21 % DPH) a nezahrnují náklady na zaslání.
4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout splnění služby a plnění objednávky, pokud bude obsah výrobku v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo principy společenského soužití. Obchod si rovněž vyhrazuje možnost provádět změny cen zboží v nabídce, jakož i změny výše nákladů na dodání objednaného zboží.

§ 3 Platby

1. Platbu za objednávky lze provést:
– platbou předem tradičním převodem, prostřednictvím PayPal,
– v hotovosti prostřednictvím zásilky na dobírku.
2. Prodávající si vyhrazuje právo schválit nebo zamítnout schválení určitých platebních způsobů.

Vezměte prosím na vědomí, že pro objednávky nad 2750 CZK je vyžadována záloha.

§ 4 Dodávky

1. Objednané výrobky jsou odesílány prostřednictvím kurýrní firmy nebo vyzvednuty osobně v zákaznickém servisu, a to po předchozí dohodě.
2. Za počátek lhůty realizace objednávky se považuje odeslání e-mailové zprávy s potvrzením o přijetí objednávky k realizaci. Dochází k tomu po obdržení úplných informací o objednávce.
3. Doba realizace objednávky výrobků nabízených na webu WallMuralia.com činí 3 pracovní dny.
4. Náklady na doručení jsou vypočteny pro každou objednávku zvlášť a jsou uvedeny v konfigurátoru.

§ 5 Škody vzniklé během přepravy

1. Kupující by měl zkontrolovat stav zásilky v okamžiku jejího převzetí od kurýra. Pokud zjistíte, že je obsah poškozený nebo jsou viditelné stopy otevření, nepotvrzujte převzetí zásilky a požádejte kurýra o sepsání protokolu o poškození.
2. Zákazník je povinen co nejdříve informovat obchod o pokusu o doručení poškozené zásilky.

§ 6 Omezení odpovědnosti

1. Prodávající nenese odpovědnost za absenci nepřetržitého přístupu k e-shopu a rychlost fungování systému, jakož i za technické a elektronické chyby vzniklé v průběhu podávání zakázky, jsou-li příčinou jejich vzniku faktory, na které nemá obchod vliv.

§ 7 Právo na odstoupení od podmínek smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

§ 8 Reklamace

1. Prodávající poskytuje 12měsíční záruku na nabízené výrobky. Tato lhůta platí od dne dodání výrobku zákazníkovi.
2. Prodávající dodává návod k montáži výrobku. Nedodržení pokynů obsažených v návodu vylučuje možnost reklamace výrobku.
3. Kupující je povinen ihned po zjištění nesouladu služby se smlouvou nahlásit písemnou reklamaci na e-mailovou adresu: info@wallmuralia.cz
4. Podkladem pro reklamaci nemohou být drobné odchylky dodávaného výrobku od nabízeného na internetové stránce. Za nepodstatné odchylky se považují drobné barevné rozdíly, mírné rozdíly ve formátu, typu a kvalitě podkladu. Těmto odchylkám se nejde vyhnout během procesu výroby, a barevné rozdíly mohou být způsobeny nastavením monitoru uživatele. Předmětem reklamace nemohou být také způsob rozdělení materiálu, pokud kupující nenavrhl atypické rozdělení při podání objednávky.
5. Prodávající je povinen projednat reklamaci v průběhu 14 dnů od dne jejího oznámení.
6. V případě, že dodané zboží bude shledáno jako nesouladné se smlouvou, tzn. má vadu, která snižuje jeho hodnotu nebo užitkové vlastnosti, nebo bylo zboží vydáno v neúplném stavu, má kupující právo požadovat uvedení výrobku do stavu v souladu se smlouvou, a to prostřednictvím bezplatné opravy, výměny výrobku za nový anebo v případě neexistence takové možnosti – vrácení zaplacené částky za objednávku.
7. Prodávající má právo požadovat od zákazníka vrácení vadného zboží.
8. Předmětem reklamace může být pouze a výhradně zboží ve stavu, ve kterém bylo dodáno. V případě zjištění technických vad fototapety po jejím nalepení reklamace nebude uznána.
9. Škody vzniklé v důsledku nesprávných nebo nesouladných se smlouvou kroků nejsou podkladem pro uplatnění nároků vůči prodávajícímu.

§ 9 Odstoupení od podmínek smlouvy ze strany prodávajícího

1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od podmínek smlouvy bez možnosti nároku na náhradu škody ze strany zákazníka ve lhůtě do 7 dnů od jejího uzavření v případě, že se vyskytly okolnosti nezávislé na vůli prodávajícího, které nebylo možné předpokládat. Podkladem pro odstoupení ve stanovené lhůtě je také zásah do struktury obchodu třetími osobami, čehož důsledkem došlo ke změnám funkčnosti, parametrů servisu a mechanismu podávání objednávek a ceny.

§ 10 Zásady ochrany soukromí a ochrana osobních údajů

1. Správcem databáze osobních údajů poskytovaných Zákazníky obchodu v souvislosti s objednávkami je Prodávající.

Osobní údaje se používají pro účely plnění Kupních smluv, a proto mohou být poskytnuty obchodním partnerům, subjektům zodpovědným za provádění finančních transakcí a dodávky objednaných výrobků. Zákazníci mají právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu. Údaje se poskytují dobrovolně.

2. Zákazníci mají možnost:

– ověřit nebo opravit údaje zasláním e-mailové zprávy na adresu info@wallmuralia.cz

– požádat o převod, opravu, omezení zpracování údajů a výmaz údajů. V každém případě kontaktujte Prodávajícího prostřednictvím e-mailu: info@wallmuralia.cz

3. Zákazníci, kteří se přihlásili k odběru Newsletteru, mají možnost:

– ověřit nebo opravit údaje zasláním e-mailové zprávy na adresu info@wallmuralia.cz,

– automaticky se odhlásit z odběru Newsletteru kliknutím na odkaz v zápatí zaslané zprávy.

§ 11 Závěrečná ustanovení

1. Záležitostí, které nejsou upraveny tímto Provozním řádem, se řídí ustanoveními občanského zákoníku nebo jiných právních předpisů vztahujících se k fungování webových stránek a internetových obchodů.
2. WallMuralia.com si vyhrazuje právo na zavedení změn v tomto Provozním řádu.